English
Top

神経変性疾患の原因となる異常タンパク質の分解を 誘導する酵素を同定 ――神経変性疾患治療への応用――

解説

プレスリリース

論文情報

"LONRF2 is a protein quality control ubiquitin-ligase whose deficiency causes late-onset neurological deficits"

Nature Aging オンライン版 2023年7月20日 doi:10.1038/s43587-023-00464-4

Dan Li, Yoshikazu Johmura*, Satoru Morimoto, Miyuki Doi, Keiko Nakanishi, Manabu Ozawa, Yuji Tsunekawa, Akane Inoue-Yamauchi, Hiroya Naruse, Takashi Matsukawa, Yukio Takeshita, Naoki Suzuki, Masashi Aoki, Ayumi Nishiyama, Xin Zeng, Chieko Konishi, Narumi Suzuki, Atsuya Nishiyama, Alexander Stephen Harris, Mariko Morita, Kiyoshi Yamaguchi, Yoichi Furukawa, Kenta Nakai, Shoji Tsuji, Satoshi Yamazaki, Yuji Yamanashi, Shoichi Shimada, Takashi Okada, Hideyuki Okano, Tatsushi Toda, Makoto Nakanishi*
*責任著者

Nature Aging 別ウィンドウで開く