English
Top

膵臓が細菌感染から腸を守る新たな機構を発見
ー膵臓が腸の粘膜の第一線のバリアとして働くタンパク質を分泌ー

解説

プレスリリース

論文情報

"Pancreatic Glycoprotein 2 is a First Line of Defense for Mucosal Protection in Intestinal Inflammation"

Nature Communications オンライン版 2021年2月16日 doi:10.1038/s41467-021-21277-2

Yosuke Kurashima, Takaaki Kigoshi, Sayuri Murasaki, Fujimi Arai, Kaoru Shimada, Natsumi Seki, Yun-Gi Kim, Koji Hase, Hiroshi Ohno, Kazuya Kawano, Hiroshi Ashida, Toshihiko Suzuki, Masako Morimoto, Yukari Saito, Ai Sasou, Yuki Goda, Yoshikazu Yuki, Yutaka Inagaki, Hideki Iijima, Wataru Suda, Masahira Hattori, and Hiroshi Kiyono

 

Nature Communications論文 別ウィンドウで開く