English
Top

腋臭症(わきが)のニオイの原因となる菌を遺伝子レベルで解析 ―ファージ由来の抗菌剤の開発に期待!―

解説

プレスリリース

論文情報

"Targeted lysis of Staphylococcus hominis linked to axillary osmidrosis using bacteriophage-derived endolysin"

Journal of Investigative Dermatology オンライン版 2024年4月18日 doi:10.1016/j.jid.2024.03.039

Miki Watanabe†, Miho Uematsu†, Kosuke Fujimoto†, Takeshi Hara, Mako Yamamoto, Daichi Miyaoka, Chieko Yokota, Yukari Kamei, Akira Sugimoto, Natsuko Kawasaki, Takato Yabuno, Noriaki Sato, Shintaro Sato, Kiyoshi Yamaguchi, Yoichi Furukawa, Daisuke Tsuruta, Fumihiro Okada, Seiya Imoto*, Satoshi Uematsu*(†共同筆頭著者、*共同責任著者)

Journal of Investigative Dermatology 別ウィンドウで開く