English
Top

全ゲノム解析で明らかになる日本人の遺伝的起源と特徴 -ネアンデルタール人・デニソワ人の遺伝子混入と自然選択-

解説

プレスリリース

論文情報

"Decoding tri-ancestral origins, archaic introgression, and natural selection in the Japanese population by whole-genome sequencing"

Science Advances オンライン版 2024年4月18日 doi:10.1126/sciadv. adi8419

Xiaoxi Liu, Satoshi Koyama, Kohei Tomizuka, Sadaaki Takata, Yuki Ishikawa, 
Shuji Ito, Shunichi Kosugi, Kunihiko Suzuki, Keiko Hikino, Masaru Koido, Yoshinao Koike, Momoko Horikoshi, Takashi Gakuhari, Shiro Ikegawa, 
Kochi Matsuda, Yukihide Momozawa, Kaoru Ito, Yoichiro Kamatani, Chikashi Terao*

Science Advances 別ウィンドウで開く