English
Top

化学放射線療法の効果が低い食道がんにおけるゲノム進化の過程を解明 ~難治性食道がんを克服する新たな治療開発に期待~

解説

プレスリリース

論文情報

"The Evolving Genomic Landscape of Esophageal Squamous Cell Carcinoma Under Chemoradiotherapy"

Cancer Research オンライン版 2021年8月20日 doi:10.1158/0008-5472.CAN-21-0653

Hidenari Hirata, Atsushi Niida, Nobuyuki Kakiuchi, Ryutaro Uchi, Keishi Sugimachi,
Takaaki Masuda, Tomoko Saito, Shun-Ichiro Kageyama, Yushi Motomura, Shuhei Ito, Tadamasa Yoshitake, Daisuke Tsurumaru, Yusuke Nishimuta, Akira Yokoyama, Takanori Hasegawa, Kenichi Chiba, Yuichi Shiraishi, Junyan Du, Fumihito Miura, Masaru Morita, Yasushi Toh, Masakazu Hirakawa, Yoshiyuki Shioyama, Takashi Ito, Tetsuo Akimoto, Satoru Miyano, Tatsuhiro Shibata, Masaki Mori, Yutaka Suzuki, Seishi Ogawa, Kousei Ishigami, and Koshi Mimori

Cancer Research論文 別ウィンドウで開く