Professor
Kiyoshi Takatsu
 
Affiliate Researcher:
Satoshi Takaki
 
 
Toshiki Tamura 
Research Associate:
Taku Kouro
 
Yuji Kikuchi
 
Ai Kariyone
 
 
Yoshinori Nagai 
Research Student:
Atsushi Satoh
 
    
Richard Jennings
 
Graduate Student:
Hitoshi Takizawa
   
Takeshi Tokunaga
 
Technical Staff:
Yuji Watabe
 
Hiroshi Ikutani
   
Yoko Shimohakamada
    
Yumiko Tsukamoto
   
 
Yukiko Iwasaki
    
Hiroko Katayama
  
  
  
Secretary:
Rie Matsumura
   
Ayako Nakahara