The Institute of Medical Science, The University Of Tokyo

  1. Home
  2. Scientific Papers/Award

Scientific Papers/Award

Tomonori Nochi1,2)、Yoshikazu Yuki1,2)、Akiko Matsumura1,2)、Mio Mejima1,2)、Kazutaka Terahara1,2)、Dong-Young Kim1,2)、Satoshi Fukuyama1,2)、Kiyoko Iwatsuki-Horimoto2,3)、Yoshihiro Kawaoka2,3)、Tomoko Kohda4)、Shunji Kozaki4)、Osamu Igarashi1,2)、Hiroshi Kiyono1,2)
1: Division of Mucosal Immunology, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo
2: Division of Virology, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo
3: Core Research for Evolutional Science and Technology (CREST), Japan Science and Technology Corporation
4: Laboratory of Veterinary Epidemiology, Department of Veterinary Science, Graduate School of Life and Environmental Sciences, Osaka Prefecture University
Tomonori Nochi1,2, Hidenori Takagi3, Yoshikazu Yuki1,2, Lijun Yang3, Takehiro Masumura4, Mio Mejima1,2, Ushio Nakanishi1, Akiko Matsumura1,2, Akihiro Uozumi1, Takachika Hiroi5, Shigeto Morita4, Kunisuke Tanaka4, Fumio Takaiwa3, and Hiroshi Kiyono1,2
1: Division of Mucosal Immunology, Department of Microbiology and Immunology, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo
2: Core Research for Evolutional Science and Technology (CREST), Japan Science and Technology Corporation (JST)
3: Plant Biotechnology Department, National Institute of Agrobiological Sciences
4: Laboratory of Genetic Engineering, Graduate School of Agriculture, Kyoto Prefectural University
5: Department of Allergy and Immunology, The Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science
Hitomi Mimuro, Toshihiko Suzuki, Shigenori Nagai, Gabriele Rieder, Masato Suzuki, Takeshi Nagai, Yukihiro Fujita, Kanna Nagamatsu, Nozomi Ishijima, Shigeo Koyasu, Rainer Haas, and Chihiro Sasakawa.
Department of Microbiology and Immunology, International Research Center for Infectious Diseases
Iwai H, Kim M, Yoshikawa Y, Ashida H, Ogawa M, Fujita Y, Muller D, Kirikae T, Jackson PK, Kotani S, Sasakawa C.
Department of Microbiology and Immunology, International Research Center for Infectious Diseases
Jun Kunisawa1,2, Yosuke Kurashima1,2, Morio Higuchi1,2, Masashi Gohda1,2, Izumi Ishikawa1,2, Ikuko Ogahara1,2, Namju Kim1,2, Miki Shimizu1,2, and Hiroshi Kiyono1,2
1: Division of Mucosal Immunology, Department of Microbiology and Immunology, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo
2: Core Research for Evolutional Science and Technology (CREST), Japan Science and Technology Corporation (JST)
Jun Kunisawa1,2, Yosuke Kurashima1,2, Masashi Gohda1,2, Morio Higuchi1,2, Izumi Ishikawa1,2, Fumi Miura1,2, Ikuko Ogahara1,2, and Hiroshi Kiyono1,2
1: Division of Mucosal Immunology, Department of Microbiology and Immunology, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo
2: Core Research for Evolutional Science and Technology (CREST), Japan Science and Technology Corporation (JST)
Kobasa D, Jones SM, Shinya K, Kash JC, Copps J, Ebihara H, Hatta Y, Kim JH, Halfmann P, Hatta M, Feldmann F, Alimonti JB, Fernando L, Li Y, Katze MG, Feldmann H, Kawaoka Y.
Respiratory Viruses, Public Health Agency of Canada, Winnipeg, Manitoba R3E 3R2, Canada.
Handa Y, Suzuki M, Ohya K, Iwai H, Ishijima N, Koleske AJ, Fukui Y, Sasakawa C.
Department of Microbiology and Immunology, Institute of Medical Science and University of Tokyo.
Saijo S, Fujikado N, Furuta T, Chung SH, Kotaki H, Seki K, Sudo K, Akira S, Adachi Y, Ohno N, Kinjo T, Nakamura K, Kawakami K, Iwakura Y.
Center for Experimental Medicine. The Institute of Medical Science, The University of Tokyo.
Funato Y, Michiue T, Asashima M, Miki H.
Division of Cancer Genomics, Institute of Medical Science, University of Tokyo.