The Institute of Medical Science, The University Of Tokyo

  1. Home
  2. Scientific Papers/Award

Scientific Papers/Award

Daiki Miki1,2, Michiaki Kubo3, Atsushi Takahashi4, Kyong-Ah Yoon5, Jeongseon Kim5, Geon-Kook Lee5, Jae Ill Zo5, Jin Soo Lee5, Naoya Hosono3, Takashi Morizono6, Tatsuhiko Tsunoda6, Naoyuki Kamatani4, Kazuaki Chayama2, Takashi Takahashi7, Johji Inazawa8, Yusuke Nakamura1 & Yataro Daigo1,9,10
1 Laboratory of Molecular Medicine, Human Genome Center, Institute of Medical Science, The University of Tokyo, Tokyo, Japan. 2 Department of Medical Molecular Science, Hiroshima University, Hiroshima, Japan. 3 Laboratory for Genotyping Development, Center for Genomic Medicine, RIKEN, Yokohama, Japan. 4 Laboratory for Statistical Analysis, Center for Genomic Medicine, RIKEN, Yokohama, Japan. 5 Research Institute and Hospital, National Cancer Center, Goyang, Gyeonggi, Korea. 6 Laboratory for Medical Informatics, Center for Genomic Medicine, RIKEN, Yokohama, Japan. 7 Division of Molecular Carcinogenesis, Center for Neurological Diseases and Cancer, Nagoya University Graduate School of Medicine, Nagoya, Japan. 8 Department of Molecular Cytogenetics, Medical Research Institute and School of Biomedical Science, Tokyo Medical and Dental University, Tokyo, Japan. 9 Department of Medical Oncology, Shiga University of Medical Science, Otsu, Japan. 10 Cancer Center, Shiga University of Medical Science Hospital, Otsu, Japan.
Toshihiro Kobayashi,1,2 Tomoyuki Yamaguchi,1,2 Sanae Hamanaka,1,2 Megumi Kato-Itoh,2,3 Yuji Yamazaki,1,2 Makoto Ibata,2 Hideyuki Sato,1,2 Youn-Su Lee,1,2 Jo-ichi Usui,1,6 A.S. Knisely,5 Masumi Hirabayashi,3,4 and Hiromitsu Nakauchi1,2,*
1 Division of Stem Cell Therapy, Center for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine, Institute of Medical Science, University of Tokyo, 4-6-1 Shirokanedai, Minato-ku, Tokyo 108-8639, Japan 2 Japan Science Technology Agency, ERATO, Nakauchi Stem Cell and Organ Regeneration Project, 4-6-1 Shirokanedai, Minato-ku, Tokyo 108-8639, Japan 3 Center for Genetic Analysis of Behavior, National Institute for Physiological Sciences, Okazaki, Aichi 444-8585, Japan 4 School of Life Science, The Graduate University for Advanced Studies, Okazaki, Aichi 444-8585, Japan 5 Institute of Liver Studies, King’s College Hospital, London SE5 9RS, UK 6 Present address: Department of Nephrology, Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University of Tsukuba, 1-1-1 Tennoudai, Tsukuba, Ibaraki 305-8575, Japan
Nochi T, Yuki Y, Takahashi H, Sawada S, Mejima M, Kohda T, Harada N, Kong IG, Sato A, Kataoka N, Tokuhara D, Kurokawa S, Takahashi Y, Tsukada H, Kozaki S, Akiyoshi K, Kiyono H.
Shinobu Saijo1, Satoshi Ikeda1, Shigeru Kakuta1, Keiko Yamabe1, Harumichi Ishigame1, Noriyuki Fujikado1, Toshimasa Kusaka1, Sachiko Kubo1, Soohun Chung1, Ryohei Komatsu1, Noriko Miura2, Yoshiyuki Adachi2, Nohito Ohno2, Natsuo Yamamoto3, Kazuyoshi Kawakami4, Sho Yamasaki5*, Takashi Saito5,6, Shizuo Akira7 and Yoichiro Iwakura1,8
Hiroshi Ashida1,2, Minsoo Kim2, Marc Schmidt-Supprian3, Averil Ma4, Michinaga Ogawa1 & Chihiro Sasakawa1,2
1. Department of Microbiology and Immunology, University of Tokyo, 4-6-1, Shirokanedai, Minato-ku, Tokyo 108-8639, Japan. 2. Department of Infectious Disease Control, International Research Center for Infectious Disease, Institute of Medical Science, University of Tokyo, 4-6-1, Shirokanedai, Minato-ku, Tokyo 108-8639, Japan. 3. Max Planck Institute of Biochemistry, Am Klopferspitz 18, 82152 Martinsried, Germany. 4. Department of Medicine, University of California at San Francisco, 513 Parnassus Avenue, S-1057, San Francisco, CA 94143-0451, USA.
Yamazaki K, Gohda J, Kanayama A, Miyamoto Y, Sakurai H, Yamamoto M, Akira S, Hayashi H, Su B, Inoue J.
Division of Cellular and Molecular Biology, Department of Cancer Biology, Institute of Medical Science, University of Tokyo, Minato-ku, Tokyo 108-8639, Japan.
Kotaro Nakanishi1,4, Luc Bonnefond2, Satoshi Kimura3, Tsutomu Suzuki3, Ryuichiro Ishitani2 & Osamu Nureki1,2
1. Department of Biological Information, Graduate School of Bioscience and Biotechnology, Tokyo Institute of Technology, Yokohama, Kanagawa 225-8501, Japan 2. Department of Basic Medical Sciences, Institute of Medical Science, The University of Tokyo, 4-6-1 Shirokanedai, Minato-ku, Tokyo 108-8639, Japan 3. Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656, Japan 4. Present address: Structural Biology Program, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, New York 10065, USA.

Listeria monocytogenes ActA-mediated escape from autophagic recognition

Nature Cell Biology DOI 10.1038/ncb1967 (2009)
Yuko Yoshikawa1, Michinaga Ogawa1, Torsten Hain2, Mitsutaka Yoshida3, Makoto Fukumatsu1, Minsoo Kim4, Hitomi Mimuro1, Ichiro Nakagawa4, Toru Yanagawa5, Tetsuro Ishii5, Akira Kakizuka6, Elizabeth Sztul7, Trinad Chakraborty2 & Chihiro Sasakawa1,4,8
1. Department of Microbiology and Immunology, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo, 4-6-1, Shirokanedai, Minato-Ku, Tokyo 108-8639, Japan. 2. Institute of Medical Microbiology, Justus-Liebig University Giessen, Frankfurter Strasse 107, D-35392, Giessen, Germany. 3. Division of Ultrastructual Research, BioMedical Research Center, Graduate School of Medicine, Juntendo University, 2-1-1, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8421, Japan. 4. Department of Infectious Disease Control, International Research Center for Infectious Diseases, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo, 4-6-1, Shirokanedai, Minato-Ku, Tokyo 108-8639, Japan. 5. Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University of Tsukuba, 1-1-1, Tennodai, Tsukuba, Ibaraki 305-8575, Japan. 6. Kyoto University Graduate School of Biostudies and Solution Oriented Research for Science and Technology (JST), Kyoto 606-8501, Japan. 7. Department of Cell Biology, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL 35294, USA. 8. CREST, Japan Science and Technology Agency, Kawaguchi 332–0012, Japan.
Minsoo Kim1,3, Michinaga Ogawa2,3, Yukihiro Fujita2,3, Yuko Yoshikawa2,3, Takeshi Nagai2,3, Tomohiro Koyama4, Shinya Nagai4, Anika Lange5, Reinhard Fassler5 & Chihiro Sasakawa1,2,3
1. Department of Infectious Disease Control, International Research Center for Infectious Diseases, 2. Department of Microbiology and Immunology, Institute of Medical Science, University of Tokyo, 4-6-1, Shirokanedai, Minato-ku, Tokyo 108-8639, Japan 3. CREST, Japan Science and Technology Agency, Kawaguchi 332-0012, Japan 4. Nippon Institute for Biological Science, 9-2221-1, Shinmachi, Ome, Tokyo 198-0024, Japan 5. Department of Molecular Medicine, Max-Planck Institute of Biochemistry, D-82152, Martinsried, Germany
Akane Inoue1, Kiyoko Setoguchi2, Yosuke Matsubara2, Kumiko Okada2, Nozomi Sato3, Yoichiro Iwakura3, Osamu Higuchi1, Yuji Yamanashi1.
1Division of Genetics, Department of Cancer Biology, Institute of Medical Science, University of Tokyo, Tokyo 108-8639, Japan. 2Department of Cell Regulation, Medical Research Institute, Tokyo Medical and Dental University, Tokyo 113-8510, Japan. 3Division of Cell Biology, Center for Experimental Medicine, Institute of Medical Science, University of Tokyo, Tokyo 108-8639, Japan.