The Institute of Medical Science, The University Of Tokyo

  1. Home
  2. Scientific Papers/Award

Scientific Papers/Award

Satoshi Yamazaki1, Hideo Ema3, Göran Karlsson4, Tomoyuki Yamaguchi1, 3, Hiroyuki Miyoshi5, 6, Seiji Shioda7, Makoto M. Taketo5, Stefan Karlsson4, Atsushi Iwama2, 8, and Hiromitsu Nakauchi1, 3
1Japan Science and Technology Agency (JST), ERATO and 2CREST, Sanbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0075, Japan. 3Division of Stem Cell Therapy, Center for Stem Cell Biology and Medicine, Institute of Medical Science, University of Tokyo, Tokyo 108-8639, Japan. 4Department of Molecular Medicine and Gene Therapy, Lund Stem Cell Center, Lund University Hospital, BMC A12, 221 84, Lund, Sweden. 5 Department of Pharmacology, Graduate School of Medicine, Kyoto University, Kyoto 606-8501, Japan. 6 Present address: Department of Pathology & Immunology, Washington University School of Medicine, St. Louis, MO 63110, USA. 7 Department of Anatomy, Showa University School of Medicine, 1-5-8 Hatanodai, Shinagawa-ku, Tokyo 142-8555, Japan. 8Department of Cellular and Molecular Medicine, Graduate School of Medicine, Chiba University, Chiba 260-8670, Japan.
Ryutaro Fukui, Shin-Ichiroh Saitoh, Atsuo Kanno, Masahiro Onji, Takuma Shibata, Akihiko Ito, Morikazu Onji, Mitsuru Matsumoto, Shizuo Akira, Nobuaki Yoshida, and Kensuke Miyake
Division of Infectious Genetics, Department of Microbiology and Immunology, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo, 4-6-1 Shirokanedai, Minatoku, Tokyo 108-8639, Japan.
Vinod Kumar,Naoya Kato,Yuji Urabe,Atsushi Takahashi,Ryosuke Muroyama,Naoya Hosono,Motoyuki Otsuka,Ryosuke Tateishi,Masao Omata,Hidewaki Nakagawa,Kazuhiko Koike,Naoyuki Kamatani,Michiaki Kubo,Yusuke Nakamura & Koichi Matsuda
Laboratory of Molecular Medicine, Human Genome Center, Institute of Medical Science, University of Tokyo, Tokyo, Japan. Center for Genomic Medicine, The Institute of Physical and Chemical Research (RIKEN), Kanagawa, Japan. Unit of Disease Control Genome Medicine, The Institute of Medical Science, University of Tokyo, Tokyo, Japan. Department of Gastroenterology, Graduate School of Medicine, University of Tokyo, Tokyo, Japan.
Kubota Y, O'Grady P, Saito H, Takekawa M.
[1] Department of Molecular Cell Signaling, Institute of Medical Science, The University of Tokyo, 4-6-1 Shirokanedai, Minato-ku, Tokyo 108-8639, Japan [2] Department of Biophysics and Biochemistry, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan [3] Department of Cell Signaling and Molecular Medicine, Research Institute of Environmental Medicine, Nagoya University, Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya 464-8601, Japan.
Shimizu N, Yoshikawa N, Ito N, Maruyama T, Suzuki Y, Takeda S, Nakae J, Tagata Y, Nishitani S, Takehana K, Sano M, Fukuda K, Suematsu M, Morimoto C, Tanaka H.
Division of Clinical Immunology, Advanced Clinical Research Center, Institute of Medical Science, University of Tokyo, Tokyo 108-8639, Japan.
Yoshikazu Furuta, Mikihiko Kawaia, Koji Yahara, Noriko Takahashi, Naofumi Handa, Takeshi Tsuru, Kenshiro Oshima, Masaru Yoshida, Takeshi Azuma, Masahira Hattori, Ikuo Uchiyama, Ichizo Kobayashi.
a:Department of Medical Genome Sciences, Graduate School of Frontier Sciences, University of Tokyo, Minato-ku, Tokyo 108-8639, Japan;b:Institute of Medical Science, University of Tokyo, Minato-ku, Tokyo 108-8639, Japan;c:Laboratory of Genome Informatics, National Institute for Basic Biology, National Institutes of Natural Sciences, Okazaki, Aichi 444-8585, Japan;d:Graduate School of Medicine, Kurume University, Kurume, Fukuoka 830-0011, Japan;e:Fujitsu Kyushu Systems Ltd., Fukuoka, Fukuoka 814-8589, Japan;f:Department of Biophysics and Biochemistry, Graduate School of Science, University of Tokyo, Minato-ku, Tokyo 108-8639, Japan;g:Department of Computational Biology, Graduate School of Frontier Sciences, University of Tokyo, Kashiwa, Chiba 277-8561, Japan;h:Department of Gastroenterology, Graduate School of Medicine, Kobe University, Chuou-ku, Kobe, Hyogo 650-0017, Japan
Takayama N, Nishimura S, Nakamura S, Shimizu T, Ohnishi R, Endo H, Yamaguchi T, Otsu M, Nishimura K, Nakanishi M, Sawaguchi A, Nagai R, Takahashi K, Yamanaka S, Nakauchi H, Eto K.
Stem Cell Bank and 2 Division of Stem Cell Therapy, Center for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine, the Institute of Medical Science, and 3 Department of Cardiovascular Medicine and 5 Translational Systems Biology and Medicine Initiative, the University of Tokyo, Tokyo 113-0033, Japan.
Yamamoto K, Tatebayashi K, Tanaka K, Saito H.
Division of Molecular Cell Signaling, Institute of Medical Sciences, The University of Tokyo, 4-6-1 Shirokanedai, Minato-ku, Tokyo 108-8639, Japan.
Jun Arii,1,4 Hideo Goto,2 Tadahiro Suenaga,5 Masaaki Oyama,3 Hiroko Kozuka-Hata,3 Takahiko Imai,1 Atsuko Minowa,1 Hiroomi Akashi,4 Hisashi Arase,5,6, 7 Yoshihiro Kawaoka,2, 8, 9, 10 and Yasushi Kawaguchi1*
1. Division of Viral Infection, Department of Infectious Disease Control, International Research Center for Infectious Diseases, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo, Minato-ku, Tokyo 108-8639, Japan 2. Division of Virology, Department of Microbiology and Immunology, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo, Minato-ku, Tokyo 108-8639, Japan 3. Medical Proteomics Laboratory, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo, Minato-ku, Tokyo 108-8639, Japan 4. Department of Veterinary Microbiology, Graduate School of Agricultural and Life Science, The University of Tokyo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8657, Japan 5. Department of Immunochemistry, Research Institute for Microbial Diseases, Osaka University, Suita, Osaka 565-0871, Japan 6. WPI Immunology Frontier Research Center, Osaka University, Suita, Osaka 565-0871, Japan 7. Core Research for Evolutional Science and Technology, Japan Science and Technology Agency, Saitama 332-0012, Japan 8. Department of Special Pathogens, International Research Center for Infectious Diseases, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo, Minato-ku, Tokyo 108-8639, Japan 9. Department of Pathobiological Sciences, University of Wisconsin-Madison, Madison, WI 53711, USA 10. ERATO Infection-Induced Host Responses Project, Saitama 332-0012, Japan