The Institute of Medical Science, The University Of Tokyo

  1. Home
  2. Scientific Papers/Award

Scientific Papers/Award

Shigeo Fujimori, Naoya Hirai, Hiroyuki Ohashi, Kazuyo Masuoka, Akihiko Nishikimi, Yoshinori Fukui, Takanori Washio, Tomohiro Oshikubo, Tatsuhiro Yamashita, Etsuko Miyamoto-Sato
Division of Interactome Medical Sciences, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo, Division of Immunogenetics, Department of Immunobiology and Neuroscience, Medical Institute of Bioregulation, Kyushu University, RIKEN GENESIS Co., Ltd., Production Solution Business Office, Production Solution Division II, Solution Department I, Fujitsu Advanced Engineering Limited, BioIT Business Development Unit, Fujitsu Limited, Human Genome Center, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo.
Shibata Y, Oyama M, Kozuka-Hata H, Han X, Tanaka Y, Gohda J, Inoue J.
Department of Cancer Biology, Division of Cellular and Molecular Biology, Institute of Medical Science, University of Tokyo, Shirokane-dai, Minato-ku, Tokyo 108-8639, Japan.
Daisuke Hoshino1, Jerome Jourquin2, Shane Weller Emmons2, Tyne Miller2, Margalit Goldgof2, Kaitlin Costello2, Darren R. Tyson2, Brandee Brown2, Yiling Lu3, Nagendra K. Prasad4, Bing Zhang2, Gordon B. Mills2, Wendell G. Yarbrough2, Vito Quaranta2, Motoharu Seiki1, and Alissa M. Weaver2
1.Division of Cancer Cell Research, Institute of Medical Science, University of Tokyo, Tokyo 108-8639, Japan, 2.Vanderbilt University School of Medicine, USA, 3.Department of Systems Biology, M. D. Anderson Cancer Center、USA, 4.Indiana University School of Medicine, USA
Yosuke Kurashima1,2,3, Takeaki Amiya1,3,4, Tomonori Nochi1, Kumiko Fujisawa1,3, Takeshi Haraguchi5, Hideo Iba5, Hiroko Tsutsui6, Shintaro Sato1,3, Sachiko Nakajima7, Hideki Iijima7, Masato Kubo8,9, Jun Kunisawa1,4 & Hiroshi Kiyono1,2,3,4
1 Division of Mucosal Immunology, Department of Microbiology and Immunology, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo, 108-8639, Japan. 2 Graduate School of Medicine, The University of Tokyo, 113-0033, Japan. 3 Core Research for Evolutional Science and Technology (CREST), Japan Science and Technology Agency (JST), Tokyo 102-0075, Japan. 4 Department of Medical Genome Science, Graduate School of Frontier Science, The University of Tokyo, Chiba 277-8561, Japan. 5 Division of Host-Parasite Interaction, Department of Microbiology and Immunology, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo, 108-8639, Japan. 6 Department of Microbiology, Hyogo College of Medicine, Nishinomiya 663-8501, Japan. 7 Department of Gastroenterology and Hepatology, Osaka University Graduate School of Medicine, 565-0871, Japan. 8 Research Center for Allergy and Immunology, RIKEN, Yokohama Institute, Tsurumi, Yokohama, Kanagawa, 230-0045, Japan. 9 Division of Molecular Pathology, Research Institute for Biological Sciences, Tokyo University of Sciences, Chiba 278-0022, Japan.
Takuya Shuo1, Naohiko Koshikawa1, Daisuke Hoshino1, Tomoko Minegishi1, Hiroko Ao-Kondo2, Masaaki Oyama2, Sadanori Sekiya3, Shinichi Iwamoto3, Koichi Tanaka3, Motoharu Seiki1
1: Division of Cancer Cell Research, Institute of Medical Science, 2: Medical Proteomics Laboratory, Institute of Medical Science, 3: Koichi Tanaka Mass Spectrometry Research Laboratory, Shimadzu Corporation

Possible ErbB-NF-κB pathways in breast cancer stem cells for tumorigenesis

Proceedings of National Academy of Science, USA doi: 10.1073/pnas.111327110
Kunihiko Hinohara1, Seiichiro Kobayashi2, Hajime Kanauchi3, Seiichiro Shimizu4, Kotoe Nishioka5, Ei-ichi Tsuji5, Kei-ichiro Tada5, Kazuo Umezawa6, Masaki Mori7, Toshihisa Ogawa5, Jun-ichiro Inoue8, Arinobu Tojo2 and Noriko Gotoh1
1 Division of Systems Biomedical Technology, Institute of Medical Science, University of Tokyo, Minato-ku, Tokyo 108-8639; 2 Division of Molecular Therapy, Advanced Clinical Research Center, Institute of Medical Science, University of Tokyo, Minato-ku, Tokyo 108-8639; 3 Department of Breast and Endocrine Surgery, Showa General Hospital, Kodaira-shi, Tokyo 187-8510; 4 Department of Pathological Diagnosis, Showa General Hospital, Kodaira-shi, Tokyo 187-8510; 5 Department of Breast and Endocrine Surgery, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8655; 6 Department of Applied Chemistry, Faculty of Science and Technology, Keio University, Yokohama-shi, Kanagawa 223-8522; 7 Department of Gastroenterological Surgery, Osaka University, Suita-shi, Osaka, 565-0871; 8 Division of Cellular and Molecular Biology, Institute of Medical Science, University of Tokyo, Minato-ku, Tokyo 108-8639
Takahito Sanada1, Minsoo Kim1, Hitomi Mimuro2, Masato Suzuki3, Michinaga Ogawa3, Akiho Oyama3, Hiroshi Ashida3, Taira Kobayashi3, Tomohiro Koyama4, Shinya Nagai4, Yuri Shibata5, Jin Gohda5, Jun-ichiro Inoue5, Tsunehiro Mizushima6 & Chihiro Sasakawa1
Chizu Tanikawa, Martha Espinosa, Akari Suzuki, Ken Masuda, Kazuhiko Yamamoto, Eiju Tsuchiya, Koji Ueda, Yataro Daigo, Yusuke Nakamura & Koichi Matsuda

Three dimensional analysis of ribonucleoprotein complexes in influenza A virus

Nature Communications Vol.3, 639 doi:10.1038/ncomms1647
Takeshi Noda, Yukihiko Sugita, Kazuhiro Aoyama, Ai Hirase, Eiryo Kawakami, Atsuo Miyazawa, Hiroshi Sagara, Yoshihiro Kawaoka
Michinaga Ogawa1, Yuko Yoshikawa1, Taira Kobayashi1, Hitomi Mimuro1, Makoto Fukumatsu1, Kotaro Kiga1, Zhenzi Piao1, Hiroshi Ashida1, Mitsutaka Yoshida2, Shigeru Kakuta3,*, Tomohiro Koyama4, Yoshiyuki Goto5, Takahiro Nagatake5, Shinya Nagai4, Hiroshi Kiyono5, Magdalena Kawalec6, Jean-Marc Reichhart6 and Chihiro Sasakawa1, 7
1Division of Bacterial Infection, 5Division of Mucosal Immunology, Department of Microbiology and Immunology, 3Center for Experimental Medicine and Systems Biology, Institute of Medical Science, The University of Toky, 2Division of Ultrastructural Research, BioMedical Research Center, Graduate School of Medicine, Juntendo University, 4Nippon Institute for Biological Science, 6IUF-UdS, IBMC UPR 9022 CNRS, 7Department of Infectious Disease Control, International Research Center for Infectious Diseases, Institute of Medical Science, The University of Tokyo