The Institute of Medical Science, The University Of Tokyo

  1. Home
  2. Scientific Papers/Award

Scientific Papers/Award

Tohru Tezuka 1, Akane Inoue 1, Taisuke Hoshi 1, Scott D. Weatherbee 2, Robert W. Burgess 3, Ryo Ueta 1, and Yuji Yamanashi 1
1Division of Genetics, Department of Cancer Biology, Institute of Medical Science, University of Tokyo, Tokyo 108-8639, Japan; 2Department of Genetics, Yale University, New Haven, CT 06520; and 3The Jackson Laboratory, Bar Harbor, ME 04609
Yasushi Totoki1, 14, Kenji Tatsuno2, 14, Kyle R. Covington3, 14, Hiroki Ueda2, Chad J. Creighton3, 4, Mamoru Kato1, Shingo Tsuji2, Lawrence A. Donehower5, Betty L. Slagle5, Hiromi Nakamura1, Shogo Yamamoto2, Eve Shinbrot3, Natsuko Hama1, Megan Lehmkuhl3, Fumie Hosoda1, Yasuhito Arai1, Kim Walker3, Mahmoud Dahdouli3, Kengo Gotoh2, Genta Nagae2, Marie-Claude Gingras3, Donna M. Muzny3, Hidenori Ojima6, Kazuaki Shimada7, Yutaka Midorikawa8, John A. Goss9, Ronald Cotton9, Akimasa Hayashi2, 10, Junji Shibahara10, Shumpei Ishikawa10, Jacfranz Guiteau9, Mariko Tanaka10, Tomoko Urushidate1, Shoko Ohashi1, Naoko Okada1, Harsha Doddapaneni3, Min Wang3, Yiming Zhu3, Huyen Dinh3, Takuya Okusaka11, Norihiro Kokudo12, Tomoo Kosuge7, Tadatoshi Takayama8, Masashi Fukayama10, Richard A. Gibbs3, David A. Wheeler3, Hiroyuki Aburatani2, Tatsuhiro Shibata1, 13
1) Division of Cancer Genomics, National Cancer Center Research Institute, 5-1-1, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, 104-0045, Japan. 2) Genome Science Division, Research Center for Advanced Science and Technology, The University of Tokyo, 4-6-1 Komaba, Meguro, Tokyo 153-8904, Japan. 3) Human Genome Sequencing Center, Baylor College of Medicine, One Baylor Plaza, Houston, TX 77030. 4) Department of Medicine, Baylor College of Medicine, One Baylor Plaza, Houston, TX 77030. 5) Department of Molecular Virology & Microbiology, Baylor College of Medicine, One Baylor Plaza, Houston, TX 77030. 6) Division of Molecular Pathology, National Cancer Center Research Institute, 5-1-1, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, 104-0045, Japan. 7) Hepatoboliary and Pancreatic Surgery Division, National Cancer Center Hospital, 5-1-1, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, 104-0045, Japan. 8) Department of Digestive Surgery, Nihon University School of Medicine, 30-1 Oyaguchikami-machi, Itabashi-ku, Tokyo 173-8610, Japan. 9) Department of Surgery, Baylor College of Medicine, One Baylor Plaza, Houston, TX 77030. 10) Department of Pathology, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan. 11) Hepatoboliary and Pancreatic Oncology Division, National Cancer Center Hospital, 5-1-1, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, 104-0045, Japan. 12) Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery Division, Department of Surgery, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8655, Japan 13) Laboratory of Molecular Medicine, Human Genome Center, The institute of Medical Science, the University of Tokyo, 4-6-1 Shirokanedai, Minato-ku, Tokyo 108-8639, Japan
Sumimasa Arimura1, Takashi Okada2, Tohru Tezuka1, Tomoko Chiyo2, Yuko Kasahara2, Toshiro Yoshimura3, Masakatsu Motomura4, Nobuaki Yoshida5, David Beeson6, Shin'ichi Takeda2, Yuji Yamanashi1
1Division of Genetics, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo, Tokyo, Japan. 2Department of Molecular Therapy, National Institute of Neuroscience, National Center of Neurology and Psychiatry, Tokyo, Japan. 3Department of Occupational Therapy, Nagasaki University School of Health Sciences, Nagasaki, Japan. 4Department of Electrical and Electronics Engineering, Faculty of Engineering, Nagasaki Institute of Applied Science, Nagasaki, Japan. 5Laboratory of Developmental Genetics, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo, Tokyo, Japan. 6Neurosciences Group, Weatherall Institute of Molecular Medicine, University of Oxford, Oxford, UK.
Kotaro Kiga1,2*, Hitomi Mimuro1*, Masato Suzuki3, Aya Shinozaki-Ushiku4, Taira Kobayashi1, Takahito Sanada1, Minsoo Kim5, Michinaga Ogawa3, Yuka W. Iwasaki2, Hiroyuki Kayo2, Yoko Fukuda-Yuzawa2, Masakazu Yashiro6, Masashi Fukayama4, Taro Fukao2 & Chihiro Sasakawa3,5,7,8
1 Division of Bacteriology, Department of Infectious Diseases Control, International Research Center for Infectious Diseases, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo, 4-6-1 Shirokanedai, Minato-ku, Tokyo 108-8639, Japan. 2 Max-Planck-Institute of Immunobiology and Epigenetics, Stübeweg 51, 79108 Freiburg, Germany. 3 Department of Microbiology and Immunology, Institute of Medical Science, The University of Tokyo, 4-6-1 Shirokanedai, Minato-ku, Tokyo 108-8639, Japan. 4 Department of Pathology, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo, Hongo 7-3-1, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan. 5 Division of Bacterial Infection Biology, Institute of Medical Science, The University of Tokyo, Tokyo 108-8639, Japan. 6 Department of Surgical Oncology, Osaka City University Graduate School of Medicine, 1-4-3, Asahi-machi, Abeno-ku, Osaka 545-8585, Japan. 7 Nippon Institute for Biological Science, 9-2221-1 Shinmachi, Ome, Tokyo 198-0024, Japan. 8 Medical Mycology Research Center, Chiba University, Chiba 260-8673, Japan. * These authors contributed equally to this work.
Yoshiyuki Goto1,2,3, Takashi Obata1,3, Jun Kunisawa1,4,5, Shintaro Sato1,2, Ivaylo I. Ivanov6, Aayam Lamichhane1, Natsumi Takeyama1, Mariko Kamioka1, Mitsuo Sakamoto3, Takahiro Matsuki7, Hiromi Setoyama7, Akemi Imaoka7, Satoshi Uematsu8,9, Shizuo Akira10, Steven E. Domino11, Paulina Kulig12, Burkhard Becher12, Jean-Christophe Renauld13, Chihiro Sasakawa14,15,16, Yoshinori Umesaki7, Yoshimi Benno17, and Hiroshi Kiyono1,2,5
1 Division of Mucosal Immunology, Department of Microbiology and Immunology, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo, Tokyo 108-8639, Japan 2 Core Research for Evolutional Science and Technology, Japan Science and Technology Agency, Saitama 332-0012, Japan 3 Microbe Division/Japan Collection of Microorganisms, RIKEN BioResource Center, Tsukuba 305-0074, Japan 4 Laboratory of Vaccine Materials, National Institute of Biomedical Innovation, Osaka 567-0085, Japan 5 Division of Mucosal Immunology, International Research and Development Center for Mucosal Vaccines, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo, Tokyo 108-8639, Japan 6 Department of Microbiology and Immunology, Columbia University Medical Center, New York, NY 10032 7 Yakult Central Institute for Microbiological Research, Tokyo 186-8650, Japan 8 Division of Innate Immune Regulation, International Research and Development Center for Mucosal Vaccines, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo, Tokyo 108-8639, Japan 9 Department of Mucosal Immunology, School of Medicine, Chiba University, 1-8-1 Inohana, Chuou-ku, Chiba, 260-8670, Japan 10 Laboratory of Host Defense, WPI Immunology Frontier Research Center, Osaka University, Osaka 565-0871, Japan 11 Department of Obstetrics and Gynecology, Cellular and Molecular Biology Program, University of Michigan Medical Center, Ann Arbor, MI 48109-5617 12 Institute of Experimental Immunology, University of Zürich, Winterthurerstrasse 190, Zürich CH-8057, Switzerland 13 Ludwig Institute for Cancer Research and Université Catholique de Louvain, Brussels B-1200, Belgium 14 Division of Bacterial Infection, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo, Tokyo 108-8639, Japan 15 Medical Mycology Research Center, Chiba University, Chiba 260-8673, Japan 16 Nippon Institute for Biological Science, Tokyo 198-0024, Japan 17 Benno Laboratory, Innovation Center, RIKEN, Saitama 351-0198, Japan
Yosuke Kurashima1–4, Takeaki Amiya1,2,4,5, Kumiko Fujisawa1,2, Naoko Shibata1,2,4,5, Yuji Suzuki1, Yuta Kogure1,4,5, Eri Hashimoto1,4, Atsushi Otsuka6, Kenji Kabashima6, Shintaro Sato1,2, Takeshi Sato1,4,5, Masato Kubo7,8, Shizuo Akira9, Kensuke Miyake3, Jun Kunisawa1,2,4,5,10,11, and Hiroshi Kiyono1,2,5,10
1. Division of Mucosal Immunology, Department of Microbiology and Immunology, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo, Tokyo 108-8639, Japan 2. Core Research for Evolutional Science and Technology, Japan Science and Technology Agency, Tokyo 102-0075, Japan 3. Division of Innate Immunity, Department of Microbiology and Immunology, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo, Tokyo 108-8639, Japan 4. Laboratory of Vaccine Materials, National Institute of Biomedical Innovation, Osaka 567-0085, Japan 5. Department of Medical Genome Science, Graduate School of Frontier Science, The University of Tokyo, Chiba 277-8561, Japan 6. Department of Dermatology, Kyoto University Graduate School of Medicine, Kyoto 606-8501, Japan 7. Laboratory for Cytokine Regulation, Research Center for Integrative Medical Science, RIKEN Yokohama Institute, Kanagawa 230-0045, Japan 8. Division of Molecular Pathology, Research Institute for Biological Sciences, Tokyo University of Sciences, Chiba 278-0022, Japan. 9. Laboratory of Host Defense, WPI Immunology Frontier Research Center, Osaka University, Osaka 565-0871, Japan. 10. International Research and Development Center for Mucosal Vaccines, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo, Tokyo 108-8639, Japan 11. Department of Microbiology and Immunology, Kobe University School of Medicine, Kobe 650-0017, Japan
Naoki Takemura, Takumi Kawasaki, Jun Kunisawa, Shintaro Sato, Aayam Lamichhane, Kouji Kobiyama, Taiki Aoshi, Junichi Ito, Kenji Mizuguchi, Thangaraj Karuppuchamy, Kouta Matsunaga, Shoichiro Miyatake, Nobuko Mori, Tohru Tsujimura, Takashi Satoh, Yutaro Kumagai, Taro Kawai, Daron M. Standley, Ken J. Ishii, Hiroshi Kiyono, Shizuo Akira & Satoshi Uematsu
Division of Innate Immune Regulation, International Research and Development Center for Mucosal Vaccines, Institute of Medical Science, The University of Tokyo, 4-6-1 Shirokanedai, Minato-ku, Tokyo 108-8639, Japan

Structure of TCR and antigen complexes at an immunodominant CTL epitope in HIV-1 infection

Scientific Reports 3, 3097; DOI:10.1038/srep03097 (2013).
Akihisa Shimizu1, Ai Kawana-Tachikawa1, Atsushi Yamagata2, Chung Yong Han1, Dayong Zhu1, Yusuke Sato2, Hitomi Nakamura1, Tomohiko Koibuchi1, Jonathan Carlson3, Eric Martin4, Chanson J. Brumme5, Yi Shi6, George F. Gao6, Zabrina L. Brumme4,5, Shuya Fukai2, *Aikichi Iwamoto1
Division of Infectious Diseases, Advanced Clinical Research Center, the Institute of Medical Science, the University of Tokyo. 4-6-1 Shirokanedai, Minato-ku, Tokyo 108-8639, Japan.
Yukihiro Furusawa1,2*, Yuuki Obata1,2,3*, Shinji Fukuda1,4*, Takaho A. Endo1, Gaku Nakato1, Daisuke Takahashi1, Yumiko Nakanishi4, Chikako Uetake1, Keiko Kato1,5, Tamotsu Kato1, Masumi Takahashi1, Noriko N. Fukuda4, Shinnosuke Murakami4, Eiji Miyauchi1, Shingo Hino6, Koji Atarashi1,7, Satoshi Onawa1, Yumiko Fujimura2, Trevor Lockett8, Julie M. Clarke8, David L. Topping8, Masaru Tomita4, Shohei Hori1, Osamu Ohara1, Tatsuya Morita6, Haruhiko Koseki1,3,5, Jun Kikuchi5,9, Kenya Honda1,10, Koji Hase1,2,7* & Hiroshi Ohno1,3,5
1 RIKEN Center for Integrative Medical Sciences (IMS-RCAI), Kanagawa 230-0045, Japan. 2 The Institute of Medical Science, The University of Tokyo, Tokyo 108-8639, Japan. 3 Graduate School of Medicine, Chiba University, Chiba 260-8670, Japan. 4 Institute for Advanced Biosciences, Keio University, Yamagata 997-0052, Japan. 5 Graduate School of Medical Life Science, Yokohama City University, Kanagawa 230-0045, Japan. 6 Faculty of Agriculture, Shizuoka University, Shizuoka 422-8529, Japan. 7 PRESTO, Japan Science and Technology Agency, Saitama 332-0012, Japan. 8 Preventative Health National Research Flagship, CSIRO Food and Nutritional Sciences, South Australia 9 RIKEN Center for Sustainable Resource Science, Kanagawa 230-0045, Japan. 10 CREST, Japan Science and Technology Agency, Saitama 332-0012, Japan.
Daichi Inoue1, Jiro Kitaura1, Katsuhiro Togami1, Koutarou Nishimura1, Yutaka Enomoto1, Tomoyuki Uchida1, Yuki Kagiyama1, Kimihito Cojin Kawabata1, Fumio Nakahara1, Kumi Izawa1, Toshihiko Oki1,2, Akie Maehara1, Masamichi Isobe1, Akiho Tsuchiya1, Yuka Harada3, Hironori Harada4, Takahiro Ochiya5, Hiroyuki Aburatani6, Hiroshi Kimura7, Felicitas Thol8, Michael Heuser8, Ross L. Levine9, Omar Abdel-Wahab9 and Toshio Kitamura1,2
1Division of Cellular Therapy, Advanced Clinical Research Center, and 2Division of Stem Cell Signaling, Center for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine, Institute of Medical Science, University of Tokyo, Tokyo, Japan. 3Division of Radiation Information Registry and 4Department of Hematology and Oncology, Research Institute for Radiation Biology and Medicine, Hiroshima University, Hiroshima, Japan. 5Division of Molecular and Cellular Medicine, National Cancer Center Research Institute, Tokyo, Japan. 6Genome Science Division, Research Center for Advanced Science and Technology, University of Tokyo, Tokyo, Japan. 7Graduate School of Frontier Biosciences, Osaka University, Osaka, Japan. 8Department of Hematology, Hemostasis, Oncology, and Stem Cell Transplantation, Hannover Medical School, Hannover, Germany. 9Human Oncology and Pathogenesis Program and Leukemia Service, Department of Medicine, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, New York, USA.